Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Пункт за бездомници

punkt bezdomnici

Пункт за бездомници,
секој петок и понеделник
од 09.00 до 16.00.
телефон за контакт: 071/733-171

reklami

СОРАБОТКА СО ЦРВЕН КРСТ НА ГРАД НОВИ САД

Меморандум за соработка со Црвен крст на град Нови Сад

ПотпишанмеморандумзасоработкаНа 12 и 13 мај, делегацијаодЦрвенкрстнаградНовиСадпредводенаодд-рБратољубБркљача- претседател, г. ДраганЛазиќ–секретаричленнаИзвршниотодборг. ДемоБериша , остварипосетанаЦрвенкрстнаградСкопје. Ворамкитенаистатабешепотпишанмеморандумзасоработкапомеѓудветеорганизации. Насредбата, СекретаротнаЦрвенкрстнаградСкопјеСузанаТ. Пауновскагоистакназначењетонаваквииницијативи, вонасоканаунапредувањенаработата. Вотекотнаоваапосета, разменетибеаискустваодработењетонадветеорганизации, апосетенибеаиДневниотцентарзакрводарителство, Дневниотцентарзастарилица, продавницатазаполовнаоблека„Копче“, магацинскитепросториинаЦрвенкрстнаРМиЦрвенкрстнаградСкопје, пунктотзабездоминикакоипланинскоспасителнатастаницавообјектот„ДареБомбол“насредноВодно. ДелегацијатаостварипосетаисогенералниотсекретарвопросториитенаЦрвенкрстнаРМ.

16.05.2017 1

Dneven centar za daruvanje krv

Дневен центар за дарување крв
„ДАРЕ ЏАМБАЗ“
Понеделник до Петок од:
10:00 до 17:00 часот
Сабота од 09 до 14 часот.

dneven centar za stari lica

Дневен центар за стари лица
„ДАРЕ ЏАМБАЗ“
Секој работен ден од:
09.00 до 15.00 часот

Punkt za obleka

Пункт за облека
Понеделник, Вторник, Четврток, Петок
од 10 до 14 часот.

BANER KOPCE